Gå till innehållet

Syke Policy Brief: Biodiversitetsförlusten kan bekämpas med restaurering

 

Pressmeddelande 23.3.2023
I EU bereds en förordning om restaurering och även Finland förbereder sig på att verkställa den. Restaurering av vattendrag, myrmarker och skogar reparerar sådana skador på den biologiska mångfalden som orsakats av människan. Det är absolut nödvändigt att stoppa naturförlusten för att trygga ekosystemens och människornas välbefinnande. I sin nya publikation Syke Policy Brief beskriver Finlands miljöcentral hurdana behov av restaurering som finns i Finland och vilken nytta man kan uppnå med restaureringsåtgärderna.

För att stoppa naturbortfall krävs mer omfattande naturinformation och samarbete över sektorsgränserna (Sttinfo.fi)

Pressmeddelande 9.3.2023 
Att stoppa naturbortfall är ett mål som delas av många i Finland. För att uppnå målet behöver näringslivet, medborgarna, beslutsfattarna och forskningssamfundet aktuell, heltäckande, exakt och lättillgänglig information om arternas förekomstplatser och naturtypernas placering samt om tillståndet för och förändringarna i den biologiska mångfalden. De centrala producent-, användar- och distributörsorganisationerna för naturinformation föreslår att Finland inleder ett nationellt utvecklingsprogram för naturinformation 2024–2035.

Publikationer

EEA_climate_adaptation_publication_125pxSykes resultat publiceras i olika slags inhemska och utländska publikationer, vetenskapliga serier, guideböcker, rapporter och facktidskrifter.

Alla publikationer